Algemene Voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tussen Wasserij Altena, h.o. Altena & Hafkamp (hierna Wasserij Altena), en de Wederpartij.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als wederpartij optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Wasserij Altena hoofdelijk aansprakelijk.
1.4 Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Wasserij Altena zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ze zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een wederpartij zijn ingeschakeld.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wasserij Altena en wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige en vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende de schriftelijk overeengekomen termijn.
2.2 Wasserij Altena heeft tot binnen vijf werkdagen nadat de acceptatie van een aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod te herroepen. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Wasserij Altena deze heeft bevestigd of zodra daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door Wasserij Altena worden hersteld.
2.3 De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Overige werkzaamheden of producten die niet staan beschreven in de aanbieding worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
2.4 Indien de uitvoering van een aanbieding niet aan Wasserij Altena wordt opgedragen is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken, binnen acht dagen aan Wasserij Altena te retourneren. Bij gebreke waarvan Wasserij Altena het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
2.5 Indien wederpartij een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Wasserij Altena alle met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Wederpartij is eveneens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn in EURO ́S (€) exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief verpakkings- en verzendkosten.
3.2 Het recht van de wederpartij om vorderingen op Wasserij Altena te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Eventuele kortingen van betaling zijn eenmalig en kunnen alleen verrekend worden bij betaling van betreffende factuur. Zij geven geen recht op toekomstige kortingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
3.4 Alle facturen worden door wederpartij betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsconditie. Zijn er geen specifieke condities dan zal wederpartij binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
3.5 Door wederpartij gedane betaling geschiedt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Ook als wederpartij aangeeft dat het een betaling van een latere factuur beteft.
3.6 Indien de betalingstermijn is verstreken is wederpartij van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd voor handelstransacties conform 6:110aBW.
3.7 Blijft wederpartij na ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen is wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtiglijke kosten berekend door extern deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, die verband houden met het innen van de vordering.
3.8 Wasserij Altena is in alle gevallen gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen door middel van schriftelijke kennisgeving aan wederpartij aan te passen. Indien wederpartij niet akkoord gaat met de aanpassing, is zij gerechtigd om binnen 14 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel te annuleren.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Wasserij Altena blijft te allen tijde eigenaar van aan wederpartij geleverde goederen zolang wederpartij niet volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens Wasserij Altena, uit welke rechtsgrond dan ook. Wederpartij is niet bevoegd gedurende deze periode de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren. Wederpartij is verplicht deze geleverde zaken separaat te bewaren.
4.2 Blijft wederpartij in gebreke aan haar betalingsverplichting te voldoen, is zij verplicht om op het eerste verzoek daartoe mee te werken aan teruggave van geleverde goederen aan Wasserij Altena. Indien hieraan niet wordt voldaan, verbeurt wederpartij aan Wasserij Altena een direct opeisbare boeten van € 500 per dag dat wederpartij niet aan haar teruggaveverplichting voldoet.
4.3 Bij niet tijdige of niet volledige nakoming van de (betalings)verplichtingen door wederpartij, heeft Wasserij Altena retentierecht op alle goederen die zij voor of namens wederpartij onder zich heeft.

Artikel 5 Levering en termijnen
5.1. Indien niet anders is aangegeven is de leveringstijd vijf dagen. Deze termijn is indicatief en zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding treedt Wasserij Altena in overleg met wederpartij. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting de omstandigheden waaronder de prestatie door Wasserij Altena kan worden uitgevoerd, dezelfde blijven als die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de benodigde materialen haar op tijd worden geleverd.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstijd die overeengekomen werd, dient wederpartij Wasserij Altena schriftelijk in gebreke te stellen en Wasserij Altena een nadere termijn gunnen om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke leeftijd en bedraagt maximaal drie maanden.
5.3 Indien er sprake is van overmacht wordt de levertijd verlengd met de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van verplichtingen van Wasserij Altena onmogelijk wordt, dan wel in redelijkheid niet kan worden verlangd, daaronder begrepen werkstakingen, bedrijfsstoornissen, hinderen bij transportmogelijkheden en niet of niet tijdige levering door leveranciers van Wasserij Altena.
5.4 Een blijvende of excessieve overschrijding van leveringstermijnen kan worden beschouwd als grond van ontbinding van de overeekomst met inachtneming van hetgeen is vermeld over ontbinding en aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.
5.5 Goederen gelden als geleverd, wanneer de goederen bij wederpartij zijn afgeleverd en/of aan wederpartij ter aflevering zijn aangeboden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Indien Wasserij Altena aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2 Wasserij Altena is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3 Indien Wasserij Altena aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wasserij Altena beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4 De aansprakelijkheid van Wasserij Altena is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.5 Wasserij Altena is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wasserij Altena aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wasserij Altena toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.7 Wasserij Altena is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wasserij Altena.

Artikel 7 Risico-overgang
7.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 8 Vrijwaring
8.1 Wederpartij vrijwaart Wasserij Altena voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
8.2 Indien Wasserij Altena uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Wasserij Altena zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wasserij Altena, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wasserij Altena en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing.
9.2 De rechter, welke bevoegd is ten aanzien van de vestigingsplaats van Wasserij Altena is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Wasserij Altena het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden
10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.